Chèn Facebook like-Google plus vào Blogger

Chèn Facebook like-Google plus vào Blogger

How to install facebook like and google plus? Cách cài đặt  facebook like và google plus vào Blogger ? Facebook và Google Plus không thể...
2 Comment 5/31/2013
Chèn Facebook like-Google plus vào Blogger
How to install facebook like and google plus? Cách cài đặt  facebook like và google plus vào Blogger?

Facebook và Google Plus không thể thiếu cho Web/Blogger, hầu như các mẫu thiết kế Web bây giờ luôn luôn có.

Facebook và Google Plus là tiện ích quảng cáo, PR Web/Blogger tuy nó làm chậm tốc load nhưng code này cũng không đáng kể.

Thêm tiện ích HTML/JavaScript và chèn code dưới đây vào:

<style type="text/css">.plustop{background:#FF7F00;height:39px; text-align:center;line-height:54px;border-left: 6px solid black;}  </style>
<div class='plustop'>
<!-- http://bloggersviet.blogspot.com/2013/05/chen-facebook-like-google-plus-vao.html -->
<div class='g-plusone'/>
</div></div>
<iframe src='//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com/bloggersviet&width=300&height=250&show_faces=true&colorscheme=light&stream=false&border_color=%23cccccc&header=false' style='margin-top: 8px;border:0;width:100%;height:250px'></iframe>
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>

Lưu lại và Like