All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin - Blogger

All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin - Blogger

All in one seo pack 2015 cho Blogspot  All in One SEO Pack .   All in One SEO Pack is Blogspot SEO plugin  to automatically optimize your Bl...
Comment 3/25/2015
All in one seo pack 2015 cho Blogspot All in One SEO Pack.  All in One SEO Pack is Blogspot SEO plugin to automatically optimize your Blogspot blog for Search Engines such as Google.
Hôm nay mình hướng dẫn chèn Plugin Meta tags cho Blogger/Blogsot mới nhất 2015, tối ưu hóa SEO cho Blogger trên tìm kiếm Google Search,

All In One SEO Pack

 All in One SEO Pack cho Blogger 2015. Fix blogspot của bạn để cải thiện thứ hạng website của bạn trên tất cả các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Bing, Yahoo ,..., rất khó có được một thứ hạng tốt trên công cụ tìm kiếm,
All in One SEO Pack cho Blogger cho phép chia sẻ lên Google +, Facebook , Twintter ... với Thumbnail lớn,

Upload 2016: All in One SEO Pack cho Blogger


Tính năng: All In One SEO Pack Plugin

Thêm Meta Tags trong Blogger
Tối ưu hóa Blogger Labels
Tối ưu hóa Blogger Archives
Google +, Facebook và Twitter

Làm thế nào để Thêm All in One SEO Pack Plugin trong Blogger

1. Đăng nhập vào của bạn Bảng điều khiển Blogger
2. Click vào Template, ở đây bạn sẽ thấy nút Edit HTML nhấp vào nó
3. Bây giờ trong mẫu  tìm kiếm  thẻ <head>
4. Thay thế toàn bộ code ở đây vào Blog của bạn ( bắt đầu từ thẻ <head> tới thẻ <b:skin> xem hình )
Và thay thế ID ( màu đỏ cho phù hợp với Blog của bạn )

All in One SEO Pack Plugin trong Blogger

<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>404: Page Not Found | <data:blog.title/></title>
<b:else/><title><data:blog.pageName/></title></b:if></b:if>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link href='https://plus.google.com/ID/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/ID/posts' rel='publisher'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.url' expr:title='data:blog.pageName' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
</b:if></b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='LOGO' property='og:image'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' itemprop='image'/>
<b:else/> <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' itemprop='image'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:site_name'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
<!-- All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin:http://bloggersviet.blogspot.com/2015/03/all-in-one-seo-pack-2015-blogspot.html -->
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<meta content='@' name='twitter:site'/>
<meta content='@' name='twitter:creator'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>  
<b:if cond='data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.pageName'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
</b:if></b:if></b:if></b:if>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta content='article' property='og:type'/>
<b:else/>
<meta content='website' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.blogspotFaviconUrl' property='og:image'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/></b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<!-- All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin: bloggersviet.blogspot.com -->
<meta content='ID' property='fb:app_id'/>
<meta content='ID' property='fb:admins'/>
<meta content='en_US' property='og:locale'/>
<meta content='en_VN' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='vi_VN' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='all' name='robots'/>
<meta content='vi' http-equiv='content-language'/>
<meta content='vi-VN' name='language'/>
<meta content='US' name='country'/>
<meta content='VN' name='language'/>
<meta content='Ho Chi Minh' name='city'/>
<meta content='Viet Nam' name='country'/>
<meta content='Ho Chi Minh' name='geo.placename'/>
<meta content='Viet Nam' name='geo.region'/>
<!-- All In One SEO Pack 2015 Blogspot Plugin: bloggersviet.blogspot.com -->