Tùy chỉnh Hiện thị Widget, CSS, Javascript cho SEO

Tùy chỉnh Hiện thị Widget, CSS, Javascript cho SEO

Để tăng khả năng load trang thì mình nện ẩn những Widget, CSS, Javascript... để tăng tốc độ load trang cho blogger. 1. Chỉ hiển thị Widget...
8 Comment 1/30/2013
Hiện thị WidgetĐể tăng khả năng load trang thì mình nện ẩn những Widget, CSS, Javascript... để tăng tốc độ load trang cho blogger.

1. Chỉ hiển thị Widget ngoài trang chủ:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
code của bạn
</b:if>

Ẩn ở trang chủ
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
code của bạn
</b:if>

chỉ khác nhau giữa hàm <b:if cond='data:blog.url == (hiện)<b:if cond='data:blog.url != (ẩn)
Tương tự cho các trường hợp sau.
2. Chỉ hiển thị Widget ở trang Archive

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
code của bạn
</b:if>

3. Chỉ hiển thị Widget ở trang bài viết.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
code của bạn
</b:if>

4. Chỉ hiển thị Widget ở trang Static Page
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
code của bạn
</b:if>

5. Chỉ hiển thị Widget ở những trang với liên kết cụ thể
<b:if cond='data:blog.url == "URL-blog"'>
code của bạn
</b:if>

6. Chỉ hiển thị Widget ở Trang chủ, trang Label và trang Archive
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
code của bạn
</b:if>

7. Nếu muốn ẩn CSS, tiện ích  thì chèn code sau vào sau dòng ]]></b:skin> . hoặc trước thẻ </head>

Thì làm như thế này.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
#PopularPosts1,#HTML1,#HTML2 {display:none}
</style>
</b:if>