Recent Post with thumbnail For Blogger/Blogspot

Recent Post with thumbnail For Blogger/Blogspot

Bài viết mới có hình ảnh cho Blogger CSS3 Tiện ích Recent Posts với hình ảnh thu nhỏ Recent Post width thumbnail For Blogger/Blogspot. ...
1 Comment 5/30/2013
Bài viết mới có hình ảnh cho Blogger CSS3
Bài viết mới có hình ảnh cho Blogger CSS3
Tiện ích Recent Posts với hình ảnh thu nhỏ Recent Post width thumbnail For Blogger/Blogspot.
Kết hợp với CSS3 hiệu ứng xoay hình của Noct Blogg làm Blogger thêm thú vị hơn.

Related Posts Widget For Blogger with Thumbnails Blogger Templates . Animated Recent posts for Blogger / Blogspot with thumbnails.
Animated Recent posts for Blogger / Blogspot with thumbnails
Thêm tiện ích HTML/JavaScript và chèn code dưới đây vào:

<style type="text/css">
#post-gallery {width:100%; margin:0px auto;font:normal 11px Arial,Sans-Serif;color:##000000;padding:8px;}
#post-gallery .rp-item {float:left;display:inline; position:relative; margin:2px; padding:0px 0px; background: url('http://4.bp.blogspot.com/-0E2ZARxMyAo/UZwiR3XjlvI/AAAAAAAAKDc/3Z8WjltqbCQ/s1600/LOAD+(66).gif') no-repeat 50% 50%; width:79px; height:79px;}
#post-gallery .rp-item img { width:69px; height:69px; border:none !important; margin:0px 0px !important; padding:0px 0px !important; background:transparent !important; display:none;}
#post-gallery .rp-item img:hover{-moz-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-o-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-ms-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);-moz-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);}
#post-gallery .rp-item .rp-child { position:relative; top:10%!important; left:10%!important; z-index:1000; width:200px; background-color:white; border-bottom:5px solid #1BA1E2; -webkit-box-shadow:5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7); -moz-box-shadow:5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7); box-shadow:5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7); padding:10px 15px; overflow:hidden; word-wrap:break-word; display:none; opacity: 0.9;}
#post-gallery .rp-item .rp-child h4 { font-size:12px; margin:0px 0px 5px; color:#1BA1E2;}
#post-gallery .rp-item:hover .hidden {display:block;}</style>
<script type="text/javascript">
var rpTitle   = "Mới nhất",    // tiêu đề
  numposts  = 12,   // số bài hiện thị
  numchar   = 200,   // số ký tụ hiện thị
  rcFadeSpeed = 600,   // tốc độ hiện thi 
  pBlank   = "http://1.bp.blogspot.com/-htG7vy9vIAA/Tp0KrMUdoWI/AAAAAAAABAU/e7XkFtErqsU/s1600/grey.gif",   // Không có ảnh hiện thị
  blogURL   = "http://bloggersviet.blogspot.com/";    // Your Blog URL
</script>
<script src="https://bloggerviet.googlecode.com/svn/trunk/RPThumb.js" type="text/javascript"></script>


Thế chỗ màu vàng và Lưu lại.