POLICY

Comment 3/25/2015
Blogger là một dịch vụ miễn phí để giao tiếp, tự biểu hiện và tự do ngôn luận. Tôi tin rằng Blogger tăng cường khả năng sẵn có của thông tin, thúc đẩy tranh luận lành mạnh và tạo các kết nối mới giữa mọi người. Mọi phản hồi xin vui lòng gửi vào Email: duy.oanh2408@gmail.com

Spam: Có một số hình thức spam trong Blogger, tất cả đều có thể dẫn đến việc xóa tài khoản hoặc blog của bạn. Một số ví dụ bao gồm: tạo ra các blog được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn hoặc để đưa trang web đó lên trên trong các danh sách tìm kiếm, đăng nhận xét trên blog của người khác chỉ để quảng bá trang web hoặc sản phẩm của bạn, đồng thời sao chép và biên tập lại nội dung hiện có từ các nguồn khác nhằm mục đích chính là tạo thu nhập hoặc lợi ích cá nhân khác.

Chính sách nội dung của Blogger ViệtTOS Google