Tạo iFrame YouTube Màu bạc

Tạo iFrame YouTube Màu bạc

Chúng ta quá quen thuộc với iframe màu đen của YouTube. để tại sự khác biệt và đẹp hơn chúng ta ta thay thê  băng đoạn code này. vào Blogg...
2 Comment 5/25/2013
iFrame YouTube
Chúng ta quá quen thuộc với iframe màu đen của YouTube. để tại sự khác biệt và đẹp hơn chúng ta ta thay thê  băng đoạn code này. vào Blogger của bạn.

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/FzGWtLJ8RXg?theme=light&amp;hl=en_US&amp;fs=0&amp;hd=1&amp;ap=%2526fmt%3D22&amp;autoplay=1&amp;start=0&amp;loop=1&amp;autohide=1" width="532"></iframe>

DEMO


Thay thê link Video bằng link Video của bạn