Thêm Twitter Fan Box vào Blogger/ web của bạn

Thêm Twitter Fan Box vào Blogger/ web của bạn

Hướng dẫn tạo Twitter Fan Box cho blogger, Twitter cung cấp khá nhiểu công cụ để chia sẻ bài viết của bạn lên trang Twitter cá nhân và ngư...
Comment 12/17/2014
Hướng dẫn tạo Twitter Fan Box cho blogger, Twitter cung cấp khá nhiểu công cụ để chia sẻ bài viết của bạn lên trang Twitter cá nhân và ngược lại, một trong số công cụ đó là Fan box.

vào đây để thay đổi và lấy code