Tiện ích Popular Posts đẹp cho Blogger

Tiện ích Popular Posts đẹp cho Blogger

Cool Popular Posts style đẹp cho bài đăng phổ biến. Bài viết hướng dẫn bạn tạo Popular Posts với CSS3 bo tròn Thumbnail. Tiện ích Popular P...
Comment 2/27/2013
Popular PostsCool Popular Posts style đẹp cho bài đăng phổ biến. Bài viết hướng dẫn bạn tạo Popular Posts với CSS3 bo tròn Thumbnail. Tiện ích Popular Posts với CSS3.

Đầu tiên bạn chèn đoạn CSS sau phía trên ]]></b:skin> trong template:

.popular-posts li,.popular-posts .item-content{float:left;display:inline;list-style:none;}
.popular-posts .item-snippet,.popular-posts .item-title,.feed-links{display:none;}p.description,aside li{font-size:12px;}.popular-posts ul li,.item-content,.item-thumbnail{margin:0!important;padding:0!important;}.sixcol,.left-main,.right-sidebar{width:50%;}


Tiếp theo, bạn tạo một tiện ích bài đăng phổ biến (nếu trong blog đã có tiện ích Popular Posts thì bỏ qua bước này), rồi chỉnh như sau:
Popular Posts
Cuối cùng, bạn vào phần chỉnh sửa HTML, không click mở rộng tiện ích, tìm đoạn sau:

<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'/>

Thay thế nó bằng đoạn sau:

<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content popular-posts'>
  <ul>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <li>
    <b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (1) No snippet/thumbnail -->
      <a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
      <!-- (2) Show only snippets -->
      <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
     </b:if>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (3) Show only thumbnails -->
      <div class='item-thumbnail-only'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     <b:else/>
      <!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
      <div class='item-content'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
       <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </li>
   </b:loop>
  </ul>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>


Lưu lại mẫu và kiểm tra kết quả.